ABN AMRO Bijzonder - Preferred Banking

Bijzondere plekken, bijzondere concerten, exclusieve ontvangsten. Dat zijn de Bijzonder-evenementen, die wij speciaal voor onze gewaardeerde relaties samenstellen. Woon de finale van het World Tennis Tournament 2019 bij, of laat u betoveren door Lavinia Meijer in het Prinsenhof in Delft. Struin langs echte Cobra kunst In Het Ambassade Hotel in Amsterdam en leer alles over de historische geheimen van een verborgen parel in hartje Utrecht. Hoe dan ook: veel bijzonders!  Bekijk het hele Bijzonder-aanbod. Altijd anders dan anders en altijd met iets extra’s. 

Geïnteresseerd? Reserveer dan tijdig uw tickets! 

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Definities

  • ABN AMRO: de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd in Amsterdam en kantoorhoudend aan de Gustav Mahlerlaan 10, (1082 PP) Amsterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34334259; BTW-nummer: NL NL820646660B01;
  • Overeenkomst: een via de BIJZONDER Webshop tussen ABN AMRO en de Klant aangegane online verkoopovereenkomst;
  • Klant: elke Preferred Banking klant van ABN AMRO die een Overeenkomst aangaat met ABN AMRO;
  • BIJZONDER Webshop: de officiële winkel van ABN AMRO op de Website;
  • Online verkoopprocedure: de procedure voor het aangaan van een Overeenkomst zoals vermeld op de Website.
  • Website: https://www.abnamro.nl/bijzonder;
  • Toegangsbewijs: de toegangsbewijzen c.q. kaartjes voor evenementen die in de BIJZONDER Webshop te koop worden aangeboden.

2. Toepasselijkheid

2.1   Deze Algemene Verkoopwaarden zijn van toepassing op alle via de BIJZONDER Webshop gepubliceerde en/of aangegane aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten.
2.2   Door het plaatsen van een bestelling van een Artikel via de BIJZONDER Webshop stemt de Klant in met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1   Alle aanbiedingen en overige uitlatingen van ABN AMRO zijn vrijblijvend, tenzij ABN AMRO uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaalt. De evenementen waarvoor Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft in de BIJZONDER Webshop, zijn naar beste weten en zo nauwkeurig mogelijk omschreven. Alle aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de datum van het bezoek aan de BIJZONDER Webshop.
3.2   ABN AMRO behoudt zich het recht voor de geldende prijzen en tarieven voor Toegangsbewijzen te wijzigen. Indien tussen het moment waarop de bestelling wordt geplaatst en het moment waarop de Overeenkomst wordt aangegaan de prijs van de aangeboden Toegangsbewijzen wordt verhoogd, heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren binnen tien (10) dagen nadat ABN AMRO de Klant van een dergelijke prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
3.3   ABN AMRO behoudt zich het recht voor een bestelling van een Toegangsbewijs te weigeren en/of nadere voorwaarden te stellen. Indien een bestelling niet wordt aanvaard, zal ABN AMRO de Klant daarvan binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling in kennis stellen.
3.4   ABN AMRO is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te besteden en/of over te dragen aan derden, met dien verstande dat ABN AMRO voor de uitvoering daarvan aansprakelijk blijft.

4. Facturering, betaling en levering

4.1   Alle prijzen van de Toegangsbewijzen zijn vermeld in euro en zijn inclusief BTW en overige heffingen van overheidswege en exclusief verzend-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij in de Overeenkomst anders wordt bepaald.
4.2   De Klant dient de facturen te voldoen overeenkomstig de Online, ofwel overeenkomstig de telefonische verkoopprocedure en betaaltermijn. ABN AMRO behoudt zich het recht voor deze Online verkoopprocedure te allen tijde te wijzigen.
4.3   Indien betaling niet op de vervaldag van de betaaltermijn is ontvangen, is de Klant in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.
4.4   De dag van betaling is de dag waarop het bedrag op de bankrekening van ABN AMRO is bijgeschreven.
4.5   Het is de Klant niet toegestaan betalingen aan ABN AMRO te verrekenen of op te schorten.
4.6   Indien de Klant in verzuim is, is ABN AMRO gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten.
4.7   ABN AMRO streeft ernaar de Toegangsbewijzen naar het door de klant opgegeven adres te sturen binnen de op de BIJZONDER Webshop vermelde leveringstermijn. De op de BIJZONDER Webshop vermelde leveringstermijn is slechts indicatief.
4.8.   Het recht van ontbinding in de zin van artikel 6:230o BW is niet van toepassing op de Overeenkomst nu deze strekt tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, waarbij een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien.

5. Aansprakelijkheid & overmacht

5.1   Hoewel met betrekking tot de inhoud van de BIJZONDER Webshop de uiterste zorg is nagestreefd, kan ABN AMRO niet instaan voor de aanwezigheid van fouten in of de volledigheid van de BIJZONDER Webshop.
5.2   Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ABN AMRO is ABN AMRO niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Klant lijdt in verband met of uit hoofde van de Overeenkomst of het gebruik van de BIJZONDER Webshop of deelname aan de evenementen.
5.3   ABN AMRO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, uit welke hoofde dan ook, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

6. Privacy

6.1   De Klant dient bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Toegangsbewijzen en de organisatie en uitvoering van de desbetreffende evenementen. ABN AMRO heeft aangegeven welke gegevens hiervoor benodigd zijn. De ABN AMRO privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Klant via de Website aan ABN AMRO verstrekt en door ABN AMRO worden verwerkt. De privacyverklaring is hier te vinden.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

7.1   Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de Overeenkomst, de BIJZONDER Webshop en de aangeboden evenementen en alle in verband daarmee voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht.
7.2   Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de Overeenkomst, de BIJZONDER Webshop en de aangeboden evenementen aangeboden diensten zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in Nederland.

8. Contact & Klachten

8.1   Voor algemene vragen of klachten over de BIJZONDER Webshop Overeenkomst of gerelateerde zaken kan men contact opnemen met ABN AMRO op de volgende wijze: via telefoonnummer 085-0170051 of via evenementen@eventsabnamro.nl.

9. Diversen

9.1   ABN AMRO is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de gesloten Overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht ABN AMRO uit haar verplichtingen jegens Klant zal zijn ontslagen.
9.2   De Klant is niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO de Toegangsbewijzen of de Overeenkomst en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde.
9.3   Indien een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig is of ingetrokken wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden volledig van kracht.
9.4   Aanpassingen en/of wijzigingen in deze Overeenkomst zijn alleen geldig voor zover deze schriftelijk door ABN AMRO zijn bevestigd